10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. İki saat süren Mohaç Meydan Savaşı’nda tüm Macar ordusunun imha edilmesi

II. Portekizlilerin, Hindistan’daki ticari faaliyetlerini engellemek için deniz seferlerinin düzenlenmesi

III. Alman Seferi’nde Avusturya ve Roma Germen İmparatorluğu’nun Osmanlı karşısına ordu çıkartamaması

Gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasından doğan sonuçlar kapsamında değerlendirilebilir?

A
I, II ve III.
B
I ve III.
C
Yalnız I.
D
I ve II.
E
Yalnız II.
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde terzilik yapan Hasan Efendi, Kapalı Çarşı’dan peşin para ile sipariş ettiği ürünü alamayınca durumu “Kadı” efendiye şikayet etmiş ancak sorunu çözülmeyince de Topkapı Sarayı’ndaki Divanıhümayun’da hakkını aramış ve böylece adaletin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?

A
Divanıhümayun en üst düzey “yürütme” kuruludur
B
Osmanlı hukukunda sorunların çözümünde dinî kurallar etkili değildir
C
“Kadı” Osmanlı hukukunun en üst düzey temsilcisidir.
D
Kadıların ataması, Divanıhümayun tarafından gerçekleştirilir.
E
Divanıhümayun, temyiz mahkemesi özelliğine sahiptir.
Soru 3

Akdeniz’deki üstünlüğün Osmanlı Devleti’ne geçmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Preveze Deniz Savaşı
B
Hint Deniz Seferleri
C
Vadiüsseyl Savaşı
D
Cerbe Deniz Savaşı
E
İnebahtı Deniz Savaşı
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde kanunların ilk defa yazılı hâle getirilmesiyle “Kanunname-i Ali Osman” oluşturulmuştur.

Kanunname-i Ali Osman hangi hükümdar döneminde hazırlanmıştır?

A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Osman Gazi
C
Fatih Sultan Mehmet
D
Orhan Gazi
E
Yavuz Sultan Selim
Soru 5

Kanuni Dönemi’nde yaşanan fetihler ve bu fetihlerin sonuçları ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Sakız Adası’nın fethi - Fransa’ya kapitülasyonların tanınmasını sağlama
B
Mohaç seferi - Fransuva'yı esaretten kurtarmayı amaçlama
C
Rodos’un fethi - Suriye ve Mısır’ın güvenliğini sağlama
D
Cerbe Deniz Savaşı - Kuzey Afrika’da Osmanlı üstünlüğünün kesinleştirme
E
Belgrat’ın fethi - Orta Avrupa’daki Osmanlı fetihlerine ortam hazırlama
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin XV. ve XVI. yüzyıllardaki bilimsel faaliyetleri Avrupa’ya göre daha gelişmiş düzeydedir.

Bilim alanındaki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile açıklanamaz?

A
Bilim insanlarının Osmanlı hükümdarlarınca himaye edilmesi
B
İstanbul’un fethi sonrasında Bizanslı bilim insanlarının İtalya’ya gitmesi
C
İslam inancının, bilimsel faaliyetleri teşvik etmesi
D
Farklı ülkelerden bilim insanlarının İstanbul’a gelmesi
E
Avrupa’da skolastik düşüncenin etkilerinin devam etmesi
Soru 7

I. Süleyman (Kanuni) Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olduğunu gösterir açık durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A
Kanuni Sultan Süleyman’ın kırk altı yıl süreyle iktidarda kalması
B
Coğrafi Keşiflerin, Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi
C
Fransa kralının, esaretten kurtulmak için Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi
D
Almanya’da Reform hareketlerine destek olunması
E
Divanıhümayun üye sayısının artırılması
Soru 8

Osman Gazi, Pazar bacı alınması hakkındaki bir öneriye “Tanrı mı buyurdu, yoksa beyler kendileri mi istediler? diye sormuş ve “Töredir. Padişahım ezelden kalmıştır.” cevabını almıştır. Osman Gazi bu duruma başta şiddetle tepki gösterse de Bac (Pazar) vergisi alınmasını kanunlaştırmıştır.

Osman Gazi zamanında yaşanan bu duruma bağlı olarak hukuk sistemi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?

A
Hukukta şer’i kanunlar etkilidir
B
Eski Türk gelenekleri hukukun şekillenmesinde etkilidir
C
Bac vergisi Osmanlı Devleti’nin ilk vergi uygulamalarındandır
D
Hükümdar, kanun koyma sürecinde “danışma” usulünü kullanmıştır
E
Örfi hukuk, şer’i hukuka aykırı özellikler taşıyabilir.
Soru 9

Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı.

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Sadrazamın, hükümdar vekili statüsü kazandığı
B
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya kesin olarak yerleştiği
C
Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya olan siyasî üstünlüğü ele geçirdiği
D
Avusturya’nın, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir eyalet olarak yapılandırıldığı
E
Avusturya’nın Osmanlı himayesine girdiği
Soru 10

Takiyüddin Mehmet’in, çağdaşı Tycho Brahe ile karşılaştırıldığında, astronomi alanında daha net ve dakik gözlemler yaptığı görülmüştür. Yine Takiyüddin’in rasathanesinde (1578) kullandığı araçlar ve aletler Brahe’ninkinden daha üstündür.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı ve Avrupa bilim hayatı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Dinî inanç bilimsel gelişmeleri etkilemiştir
B
Osmanlı bilim hayatı Avrupa’ya göre daha gelişmiştir
C
Avrupa’da “Rönesans” hareketleri bilimsel gelişmeleri etkilemiştir.
D
Avrupa’da özgür düşünce ortamı bulunmamaktadır
E
Avrupalı Devletler, İslam kültür ve uygarlık hayatından etkilenmiştir
Soru 11

Osmanlı Devleti “1453-1579” yılları arasında “Dünya Gücü” olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin bu başarısında aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmamıştır?

A
Avrupa’nın yeni kıtalardaki keşiflerine ilgi göstermesi
B
Teknolojiyi geliştirme politikası izlemesi
C
Ticaret yollarını kontrol altına alması
D
Batı Avrupa’daki karışıklıkları iyi değerlendirmesi
E
Merkezî otoritesini ülkenin her yerinde koruması
Soru 12

• Bozoklu Baba Zünnun, toprak yazımında (tahrir) haksızlık olduğu ve vergilerin ağırlığı bahanesi ile isyan etmiştir.

• Kalenderoğlu, tımarlarının haksız yere elinden alındığı bahanesi ile isyan etmiştir.

Bu isyanların ortak sebebi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Dinî
B
Sosyal
C
Ekonomik
D
Siyasi
E
Kültürel
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.