10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı – Şiir – 2 – 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları

10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı - Şiir - 2 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları

Tebrikler - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı - Şiir - 2 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gençlerin elinde geleceği kurmak için cennet kadar güzel bir vatan var.

Bu cümledeki kırmızı yazılı benzetmenin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
Kapalı istiare
B
Tam teşbih
C
Teşbihibeliğ
D
Temsili istiare
E
Açık istiare
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
“Rubai” ve “kıt’a”da olduğu gibi “tuyuğ”da da mahlas kullanılmaz.
B
) İki beyitten başlamak şartıyla binlerce beyte varabilen mesnevide belirli bir beyit sınırlaması yoktur.
C
Yunus Emre, aruzla yazılmış şiirleri olmakla birlikte bir divan şairi değildir.
D
Dinî temaları işleyen ilahiler, divan şiirindeki tevhit ve münacatlara benzetilebilir
E
Beyitlerle kurulan “terciibent”te vasıta beyti, bentten bende değişiklik gösterir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla (ilk) beytidir?

A
Mihrin görür kemâlde her gün zevâlini Âkil felekde câh ille mağrur olur mu hiç
B
Var ise bir hünerün arz ile isbât eyle Olamaz mahz-ı mübâhat bu da’vaya delil
C
Kâkül-i ham-der-ham-ı dildârı etdin târmâr Eyledin uşşâkı der-zencîr-i sevdâ ey sabâ
D
Hâlimi arz et sabâ dildâre Allah aşkına Sûziş-i dilden haber ver yâre Allah aşkına
E
Göz yum cihandan aç gözünü kendü hâlüne Sen göz yumub açınca bu dünyâ gelür gider
Soru 4

Sînemde yanar nâr-ı tecellâdır bu

Tekrîm olınan âdem-i mânâdır bu

Fethinde Felâtun-ı hıred âcizdir

Dil nâmına bir nükte-i garrâdır bu

(Sinemde yanan tecelli ateşidir bu. Saygı gösterilen mana insanıdır bu. Eflatun’u anlayıp açıklamakta akıl acizdir.

Gönül namına bir güzel nüktedir bu.)

Bu parça aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmıştır?

A
Kıta
B
Rubai
C
Murabba
D
Şarkı
E
Muhammes
Soru 5

Arap ve Fars edebiyatlarında görülmeyen bu nazım biçimi, divan şiirinde halk edebiyatından gelen bir tesirle doğmuştur. Bent sayısı üç ile beş arasında değişir. “miyan” veya “miyanhane” ile “nakarat” bölümlerinden oluşur. Naili, Nedim, Şeyh Galip ve Enderunlu Vasıf bu türün önemli temsilcileridir.

Bu parçada sözü edilen divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuyuğ
B
Şarkı
C
Terbi
D
Rubai
E
Murabba
Soru 6

Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis (kişileştirme) söz konusudur?

A
Meftûhdur erbâb-ı dile bâb-ı mahabbet (Sevgi kapısı gönül ehline açıktır.)
B
Bîmâr-ı derd-i aşk kabûl eylemez ilâç (Aşk derdinin hastası ilaç kabul etmez.)
C
İnsân-ı kâmil olmağa sa’y eyle âdem ol (Olgun insan olmaya çalış, adam ol.)
D
Taklîd-i zâğ kebk-i hırâmânı güldürür (Karganın taklidi, güzel salınışlı kekliği güldürür.)
E
Çıkmadun ey mâh-ı tâbân bekledük akşama dek (Ey sevgili, bekledik akşama dek çıkmadın.)
Soru 7

(I) Divan şiirinde gazelin çıkış noktası olan ilk iki mısrasıyla sonraki bütün kafiyeleri belirleyen beyit “doğuş yeri” anlamında “matla” adını alır. (II) Gazelde “yek avaz”, matla beytini takip eden ve ondan daha güzel olmasına çalışılan beytin adıdır. (III) Öte yandan gazelin en güzel beyti, “şah beyit” veya “beytül gazel” diye ayrı bir isimle değerlendirilir. (IV) Gazelin sona erdiği beyte “kesim yeri” anlamında “makta” adı verilmiştir. (V) Bütün beyitlerinde aynı konunun işlendiği gazellere ise “yek-ahenk” adı verilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
III
B
II
C
V
D
IV
E
I
Soru 8

Kaçup sahrâlara kurtuldu Mecnûn hâne kaydından

(Mecnun çöllere kaçıp ev derdinden kurtuldu.)

Bu mısradaki edebî sanatın işlevi aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

A
Cansız bir varlığa insan özelliği verilmiştir
B
Aralarında ilgi bulunan sözler, bir arada kullanılmıştır.
C
Bilinen bir olay, bir kahraman hatırlatılmıştır
D
Bir incelik için bilinen bir durum, bilmezlikten gelinmiştir
E
Bir varlık, geçici olarak başka bir varlığın özelliğini almıştır.
Soru 9

Ben cihân-ârâ şehenşâh-ı cihân-ı ma’niyem

Sözlerün de pâdişâh-ı kâmrânîdür sözüm

(Ben mana âleminin cihanı süsleyen yüce sultanıyım.

Sözüm de bütün sözlerin bahtiyar sultanıdır.)

Yukarıdaki beyit bir kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir?

A
Fahriye
B
Methiye
C
Dua
D
Girizgâh
E
Tegazzül
Soru 10

1526 yılında İstanbul’da doğdu. Bir müezzinin oğluydu. Çocukluğunda saraç çıraklığı yaptı. İçindeki öğrenme aşkı ile medreselerde okudu. Büyük bir şair oldu. Padişahların sarayına girmekle beraber, bir halk çocuğu olduğunu unutmadı. Padişahların otoritesi ve göz kamaştırıcı makamı onu hiçbir zaman ezmedi. O, sade ve basit bir insanın da mutlu olabileceği ve insanlığa hizmet edebileceğine inandı. Bir yandan ordu ve hükümdarların savaşlarını tantanalı şiirlerle dile getirirken öte yandan çok ince aşk şiirleri kaleme aldı. 1600 yılında dünyaya gözlerini kapadı. Divan’ında yer alan Kanuni Mersiyesi onun en tanınmış şiirlerinden biridir.

Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedim
B
Baki
C
Şeyhî
D
Fuzuli
E
Nefi
Soru 11

Sagu

Alp Er Tunga öldi mü?

Isız ajun kaldı mu?

Ödlek öçin aldı mu?

Emdi yürek yırtılur

Atatürk’e Ağıt

Ağlayalım Atatürk’e

Bütün dünya kan ağladı

Başbuğ olmuştu mülke

Geldi ecel can ağladı

Âşık Veysel

(ısız: kötü, ajun: dünya, ödlek: felek, emdi: şimdi) Aşağıdakilerin hangisi verilen dörtlüklerin ortak özelliği olamaz?

A
Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
B
Uyak düzeni aaab şeklindedir
C
Ek hâlinde redif vardır
D
Yarım uyak kullanılmıştır.
E
Ölen önemli kişilerin ardından söylenmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.