11. Sınıf – Edebiyat – Servetifünun Edebiyatının Oluşumu Sınav Soruları Çöz

11. Sınıf - Edebiyat - Servetifünun Edebiyatının Oluşumu Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 11. Sınıf - Edebiyat - Servetifünun Edebiyatının Oluşumu Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerindendir?

A
Teknik bakımdan kusurlu eserler vermişlerdir
B
Eserlerinde sade bir dil kullanmışlardır
C
Doğu kültürünün etkilerinden kopamamışlardır
D
Yurtdışında memuriyetlerde bulunmuşlardır.
E
Realizm ve naturalizm etkisinde kalmışlardır.
Soru 2

- - - - Fransız edebiyatını taklit etmiş ve eserlerini bu doğrultuda meydana getirmişlerdir. Çağdaş Fransız edebiyatından hareketle hikâye ve roman türlerinde realizm, natüralizm; şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmişlerdir. Sanat anlayışlarında amaç halka ulaşmak değil sanatsal değerlere ulaşmaktır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Genç Kalemler
B
Servetifünuncular
C
Yedi Meşaleciler
D
Tanzimatçılar
E
Fecriaticiler
Soru 3

Recaizade Mahmut Ekrem, yüzyıllardır süregelen edebiyat geleneklerinden kesinlikle vazgeçilmesi gerektiğini savunurken Muallim Naci edebiyatımızın süregelen geleneklerden büsbütün kopmasını reddediyor, bazı yenilikleri kabul etmekle birlikte bunları edebiyat geleneğimiz içinde eritmek gerektiğini düşünüyordu.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Eski-yeni çatışmasında Muallim Naci ılımlı, Recaizade Mahmut Ekrem yenilikçi bir rol üstlenmiştir.
B
Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci Türk edebiyatına yön veren sanatçılardır
C
Edebiyattaki kökleşmiş gelenekler, sanatın gelişmesini engellemiştir.
D
Toplumsal değişim edebiyatta etkisini göstermemiştir
E
Eski ile yeniyi harmanlayarak yeni bir sanat anlayışı getirmek edebiyat camiasında kabul görmemiştir
Soru 4

Servetifünun sanatçılarının bireysel bir edebiyat anlayışına sahip olmalarının temel nedenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Fransız edebiyatını örnek alma - Batılı tarzda yaşama isteği
B
Divan edebiyatını yaşatma isteği - Eski-yeni tartışmalarının artması
C
Tanzimat sanatçılarına tepki göstermeleri - Edebiyata yeni bir soluk getirme isteği
D
Baskıcı, sansüre dayanan rejimin etkisi - Batı edebiyatının örnek alınmas
E
Batı dillerini bilmeleri - Genç sanatçıların bir araya gelmesi
Soru 5

Servetifünun sanatçıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kulak için kafiye anlayışına sahiptirler
B
Sanatlı bir dil benimsemişlerdir
C
Fransız edebiyatını örnek almışlardır
D
Toplumsal konulara ağırlık vermişlerdir
E
Osmanlı devletinin çöküş dönemini yaşamışlardır
Soru 6

Recaizade Mahmut Ekrem’in Mekteb-i Mülkiye’den öğrencisi olan Ahmet İhsan Tokgöz, birkaç yıldır “Servet-i Fünun” adlı bir dergi çıkarıyordu. Ekrem Bey, eski öğrencilerine, bu dergiyi bir sanat-edebiyat organı haline getirmeyi teklif etti. Bu önerinin kabul edilmesiyle Recaizade Mahmut Ekrem, etrafındaki yenilik yanlısı sanatçıları bu derginin çevresinde toplayarak derginin sanat ve edebiyat alanındaki yönetimini yine eski bir öğrencisi olan genç şairlerden Tevfik Fikret’e verdi. Böylece Servetifünun Edebiyatı’nın temelleri atılmış oldu.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Yeniyi savunanların Servet-i Fünun dergisi etrafında birleştiğine
B
Recaizade Mahmut Ekrem’in Servetifünun Edebiyatı’na zemin hazırladığına
C
Servet-i Fünun dergisinin sanat dergisi olarak çıkarılmadığına
D
Servet-i Fünun dergisinde birleşen sanatçıların niteliklerine
E
Edebî yazıların Tevfik Fikret’in öncülüğünde gerçekleştiğine
Soru 7

Yeni şiirin sorunlarını bir bütün hâlinde ele alan Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Edebiyatımızdaki Batılılaşma hareketinin etkinleşmesinde etkili olmuştur. Yeniliğin savunucusu olan sanatçı söyleyişte güzelliğe, inceliğe, ahenge önem vermiştir. Kendisinden öncekiler edebiyatımıza toplumsal yarar açısından baktıkları halde Recaizade Mahmut Ekrem sanatı toplumsal araç olmaktan çıkarmıştır.

Bu paragrafta “kendisinden öncekiler” ifadesi ile aşağıdaki sanatçılardan hangileri kastedilmektedir?

A
Halit Ziya Uşaklıgil - Cenap Şehabettin
B
Nabizade Nazım - Ahmet Mithat Efendi
C
Şinasi - Muallim Nac
D
Namık Kemal - Ahmet Mithat Efendi
E
Abdülhak Hamit Tarhan - Sami Paşazade Sezai
Soru 8

Servetifünun Edebiyatı 1860’tan sonra başlayan Batılılaşma hareketinin bir uzantısıdır. Tanzimat Edebiyatı’nın Batılılaşma çabalarını yürütmüşlerdir. 1896’dan 1901’e kadar süren dönemi kapsar. Türk edebiyatında bu döneme Servetifünun denmesinin nedeni Servet-i Fünun dergisinde hayat bulmasıyla, Edebiyatıcedide denilmesi ise Avrupai Türk edebiyatını temsil etmesi ile ilgilidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

A
Servetifünun Edebiyatı’na niçin Edebiyatıcedide dendiğine
B
Servetifünunun ne anlama geldiğine
C
Servet-i Fünun dergisinin önemine
D
Servetifünun Edebiyatı’nın Tanzimat Edebiyatı ile benzerliğine
E
Servet-i Fünun dergisinde ele alınan konulara
Soru 9

Tanzimat sonrası Türk edebiyatında Recaizade Mahmut Ekrem ve onun etrafında bir araya gelenler yeniyi savunmuşlardır. Yani Servetifünun sanatçıları yeniyi savunanları temsil etmektedir. Yeniyi savunanlar, Fransızca başta olmak üzere çocukluk yıllarında Batı dillerini öğrenmişler, Batı edebiyatı zevkiyle yetişmişlerdir. İstanbul’da Batılı bir yaşam biçimi sürdürmeye eğilimli olup edebî yazı ve etkinliklerini Tevfik Fikret’in öncülüğünde gerçekleştirmişlerdir.

Bu parçada “yeniyi savunanlar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Niçin yeniyi savunduklarına
B
Etkilendikleri kültüre
C
Kimden etkilendiklerine
D
Sanat anlayışlarına
E
Nasıl yetiştiklerine
Soru 10

Tanzimat Dönemi’nde Şinasi ve Namık Kemal’le başlayan edebiyatta yenileşme hareketi II. Abdülhamit Dönemi’nde yavaşlamıştı. Namık Kemal gibi sesi çıkacak olan edebiyat ve düşünce adamlarını ceza vermeden İstanbul’dan uzaklaştırmak dönemin siyasetiydi. Edebiyat ve düşünce adamları İstanbul ve olaylardan uzakta, dağınık hâldeydiler. Önceden çıkmakta olan gazete ve dergiler, edebiyat dışı konulara yönelmişti. 1891’de Servet-i Fünun dergisi çıkmaya başladığı zaman Türk yayın hayatı bu durumdaydı.

Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A
Servetifünun Edebiyatı II. Abdülhamit’e tepki olarak ortaya çıkmıştır.
B
Dönemin siyasi yapısı sanatçılar üzerinde etkili olmuştur
C
II. Abdülhamit sanattan önce bilime önem vermiştir
D
Yeni bir edebiyat oluşumu için Batı edebiyatı örnek alınmalıdır.
E
Toplumsal konularda yazmak sanatın değerini düşürmektedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.