11. Sınıf – Edebiyat -Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu Sınav Soruları Çöz

11. Sınıf - Edebiyat -Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 11. Sınıf - Edebiyat -Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dilin irâdesini başta akl eder tedbîr

(Gönlün kontrolünü en başta akıl sağlar.)

Ziyâ-yı akl ile tefrîk-i hüsn ü kubh olunur

(İyi ve kötünün fark edilmesi aklın ışığı ile mümkündür.)

Şinasi’den alınan bu dizeler hangi amaca hizmet etmektedir?

A
Topluma faydalı bilgi sağlamak
B
Halka estetik güzellikler sunmak
C
Topluma çağdaşlaşmayı öğretmek
D
Devletin devamlılığını sağlamak
E
Eski edebiyata ilgiyi artırmak
Soru 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yazma amacı sanat eserleri yardımıyla sosyal fayda sağlamak olmamıştır?

A
İbrahim Şinasi
B
Namık Kemal
C
Ziya Paşa
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 3

Bu alan, Müslüman-Şark edebiyatlarının en az tanıdığı sanat dalıdır. Denilebilir ki, Tanzimat’la memleketimize girmiş tek tür odur çünkü aradaki estetik farkına, iç nizamların ayrılığına rağmen şiir ve muhtelif türler bizde de vardı. Şark hikâyesi, garplı romanla arasındaki farkın büyüklüğüne rağmen daima mevcuttu. Hatta felsefe ve teoloji mekteplerinin zaruri olarak birbirlerini tenkitle işe başlamaları düşünülürse tenkit dahi edebiyatımızda tabiatıyla vardı. Yalnız bu türün gerek bizde ve gerek başka İslam edebiyatlarında göstermeye bağlı türler içinde benzerinin bulunduğu iddia edilemez.

Bu metinde bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkra
B
Makale
C
Tiyatro
D
Eleştiri
E
Deneme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde yetişmiş edebiyatçılar için kullanılabilecek anahtar ifadelerden biri olamaz?

A
Encümen-i Daniş
B
Fransızca
C
Genç Kalemler
D
Gazete
E
Tercüme Odası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatta Tanzimat’a ihtiyaç duyulma nedenlerinden biri değildir?

A
Divan edebiyatının çağdaş yorumlamalarla yeniden şekillendirilip zamana uygun hâle getirilmesi
B
Çağdaşlaşmayı sıkı bir kontrol altında tutan politikacıların yanında idealist ve aydın bir neslin yetişmesi
C
Türk edebiyatında romantizm en parlak dönemini yaşarken pozitivist, realist fikirlerin belirmesi
D
Fransız edebiyatının başlıca türlerinin yavaş yavaş sanatçılar tarafından kullanılmaya başlanması
E
Türk basınının etkisiyle edebiyatın Doğulu yapıdan sıyrılarak Batılı bir yapıya evrilmeye başlaması
Soru 6

Edebiyatın bir sosyal hizmet birimi hâlini alması, çevresindeki her şeyle doğrudan doğruya ilgilenmesi prensibi ile Türk edebiyatı, asırlardan beri ilk defa olarak hayatla yüz yüze geliyor, olaylar ve insanları oldukları gibi görüp göstermeye başlıyordu. Bu durum, eski edebiyatın her alandaki soyutluğundan kurtuluşun, somuta bağlanışın ifadesi demekti.

Aşağıdaki dizelerin hangisi bu anlayışı yansıtır bir niteliktedir?

A
Çâk gönlüm yarasında yaraşur peykânun Çâk gönlüm yarasında yaraşur peykânun
B
Zülfüne bend etmesin yâ n’eylesin Mecnûn gibi Zabta kâdir olmayan âşık-ı dil-âvâresin
C
Bir dil mi kalmışdur bu tîr-i gamzeden kan olmamış Bir cân mı vardur ol keman ebruya kurbân olmamış
D
Yüksel ki yerin bu yer değildir; Dünyaya gelmek hüner değildir
E
Çîn-i zülfün miske benzettim hatâsın bilmedim Key perîşân söyledim bu yüz karasın bilmedim
Soru 7

Bu devirde gazete hemen hemen tek başına yeniliği idare eder. Birkaç senenin içinde ve birkaç el değiştirmede ufak tefek hadiseleri nakletmek suretiyle dünya ile bir münasebet kuran, bazı faydalı bilgiler veren, okumayı zaman geçirme şekillerinden biri yapan bir vasıta olmaktan çıkar. Hakiki manasında kürsü olur. Fikir, onun sayesinde yavaş yavaş yapıcı bir unsur olarak hayata girer. O zamana kadar yukarıdan gelen etkilemelerle idare edilen cemiyetimiz, onun sayesinde hayatın hakiki çehresi olan -veya zannedilen, çünkü yanlış konmuş da olabilirler- meselelerle karşılaşır. Vatan, millet, insanlık, hürriyet, hak, adalet gibi mefhumların etrafında hakiki bir insan teşekkül eder. Memlekette hatırı sayılacak bir efkârıumumiye (kamuoyu) vücuda gelir.

Bu metinden hareketle Tanzimat yıllarındaki gazeteciliğin en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanların okuma ihtiyacını karşılamak
B
Türlerin gelişmesine yardım etmek
C
Önemli olayları halka aktarmak
D
Dünyadaki gelişmelerden haber vermek
E
Fikirlerin yayılmasında araç olmak
Soru 8

Münif Paşa 1828’de doğar. Bu itibarla Cevdet Paşa, Şinasi ve Ziya Paşa ile aynı nesilden sayılır. Yetişmesi de onlara benzer. Çocukluğunda babasıyla beraber bulunduğu Mısır’da Mehmed Ali Paşa’nın yeniliklerine şahit olduktan sonra 1852’de Tercüme Odası’na girer. Orada muhtedi Emin Efendi’den Fransızca öğrenir. 1855’te Kemal Paşa’nın maiyetinde Berlin’e gider, Avrupa’yı görür, Almanca öğrenir. Gazetecilikten başka hukuk, iktisat, edebiyat, felsefe hepsi onu çekmiştir. Herkesin her şeyi birden öğrenmeye çalıştığı ve gençlerin bazen hiçbir hocasız ve rehbersiz yepyeni bir bilginin ortasına tek bir kitapla atıldığı böyle devirde bu çok tabiidir fakat asıl hüviyetini ne bu tecessüs ne de resmî hayatını o kadar başarılı yapan büyük vazifelerinde aramalıdır. O da Cevdet Paşa gibi öğretmek için doğanlardandır. Ve ömrünün sonuna kadar öğretmiştir. Gazeteciliği dahi bir nevi hocalıktır.

Bu metinden hareketle Münif Paşa ve diğer sanatçıların yetişme süreçleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Farklı alanlara yönelerek kendilerini sürekli geliştirmişlerdir.
B
Batı dilleri hakkında önemli kazanımlar elde etmişlerdir
C
Şark’ın zihin dünyasının Garb’a üstün olduğu vurgusunu eserlerinde işlemişlerdir.
D
Çeviri faaliyetlerinde bulunarak önemli yenilikler getirmişlerdir.
E
Avrupa’yı yakından tanıma imkânı bulmuşlardır
Soru 9

“Düzenlemeler” anlamına gelen “Tanzimat” sözcüğünün edebiyatta ---- yılında, ---- ve ---- tarafından çıkarılan ---- gazetesiyle başladığı genel kabul olarak bilinmektedir.

Bu cümlede boşluklarla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A
1839 - Mustafa Reşit Paşa - Sadullah Paşa - Takvim-i Vakay
B
1861 - Namık Kemal - Ahmet Mithat Efendi - Tasvir-i Efkâr
C
1831 - Münif Paşa - Şinasi - Ceride-i Havadis
D
1860 - Şinasi - Agâh Efendi - Tercüman-ı Ahval
E
1840 - Ziya Paşa - Namık Kemal - Hürriyet
Soru 10

Tanzimat Fermanı’yla getirilmek istenen yeniliklere yönelik aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içindeki söz grubuyla ilgili değildir?

A
1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon İslami hukuk kurallarını derlemiştir. (Sosyal hayat)
B
Vergi sisteminde değişikliğe gidilmiş, verginin daha düzenli ve verimli toplanarak ekonomiye aktarılması hedeflenmiştir. (Mali alan)
C
Ulema dışındaki memurlara fes zorunlu hâle getirilmiş, yalnızca ulemanın cübbe ve sarık kullanmasına izin verilmiştir. (Askerî alan)
D
İşlevini yitiren divan teşkilatı kaldırılmış, yerine nazırlıklar kurulmuş ve nazırlar Batı hükümetlerindeki bakanların görevlerini üstlenmişlerdir. (Siyasi alan)
E
1868’de lise ile üniversite arasında bir kurum olan Galatasaray Lisesi açılmış ve bu okul Batılı tarzda Fransızca eğitim vermiştir. (Eğitim alanı)
Soru 11

Aşağıdaki hangisi Tanzimat Dönemi’nin fikrî temellerini tanımlayan kavramlardan biri değildir?

A
Kardeşlik
B
Tasavvuf
C
Hürriyet
D
Eşitlik
E
Adalet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’la birlikte edebiyatımızda modern anlamda ilk örnekleri verilmeye başlanan edebî türlerden biri değildir?

A
Deneme
B
Şiir
C
Roman
D
Tiyatro
E
Makale
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.