11. Sınıf – Edebiyat – Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri Sınav Soruları Çöz

11. Sınıf - Edebiyat - Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'nın Genel Özellikleri Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 11. Sınıf - Edebiyat - Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'nın Genel Özellikleri Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dilde sadeleşme anlayışını benimsediler ama bunda pek başarılı olamadılar. Romantizmin ve realizmin etkisinde eserler verdiler. Bir kısmı toplum için sanat görüşünü savunurken bir kısmı sanat için sanat görüşünde eser verdi. Birçok edebî tür, edebiyatımıza bu dönemdeki çalışmalarla girdi.

Bu parçada özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servetifünun Edebiyatı
B
Divan Edebiyatı
C
İslami Dönem Türk Edebiyatı
D
Tanzimat Edebiyatı
E
Fecriati Edebiyatı
Soru 2

Tanzimat gazeteleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
1867’de çıkarılan ve kültürel ağırlıklı haberler yapan gazete Muhbir’dir.
B
1867’de Ali Bey tarafından çıkarılan iç ve dış basından haber veren gazete Basiret’tir
C
1860’ta Agâh Efendi ile Şinasi’nin birlikte çıkardıkları ilk özel Türkçe gazete Tercüman-ı Ahval’dir.
D
Devir ve Bedir gazeteleri Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır
E
1867’de Şinasi’nin tek başına çıkardığı, noktalama işaretlerinin ilk olarak kullanıldığı gazete Tasvir-i Efkâr’dır
Soru 3

I. 1. Dönem Tanzimat romanlarında tesadüflere yer verilmiştir.

II. Kahramanlar tek yönlü ele alınmıştır.

III. Yazar kişiliğini gizlememiş, toplumu ve bireyi eğitme amacı güdülmüştür.

IV. Sırası geldikçe olayın akışı durdurulmuş, okuyucu bilgilendirilmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre 1. Dönem Tanzimat romanı aşağıdaki edebî akımların hangisinden etkilenmiştir?

A
Parnasizm
B
Realizm
C
Klasisizm
D
Naturalizm
E
Romantizm
Soru 4

Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı’nın karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Divan Edebiyatı’nda sadece aruz vezni kullanılırken, Tanzimat Edebiyatı’nda aruz ve hece birlikte kullanılmıştır
B
Tanzimat Edebiyatı’nda divan edebiyatındaki klasik nazım şekilleri tamamen terk edilmiş, Batı’dan alınan nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır
C
Divan Edebiyatı’nda kullanılan aşk, şarap, sevgilinin güzelliği gibi konular yerini Tanzimat Edebiyatı’nda sosyal, kültürel, siyasal konulara bırakmıştır
D
Divan Edebiyatı’nda Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü olan dil, Tanzimat Dönemi’nde halkın anlayacağı bir hâle getirilmeye çalışılmıştır
E
Divan Edebiyatı bireysel, Tanzimat Edebiyatı toplumsal konulara ağırlık vermiştir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A
Batılı tarzda tiyatro eseri yazması
B
Mesnevi türündeki manzumeyi dar kalıplardan çıkarması
C
Noktalama işaretlerini kullanması
D
Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanması
E
Halk, vatan, millet kavramlarına yer vermesi
Soru 6

(I) Muallim Naci, edebiyatımızdaki güçlü değişme eğilimi dönemi içinde tutumu iyi anlaşılmamış yeni sanata düşman, eskiye sıkı sıkıya bağlı olarak görülmüştür. (II) Göz için kafiye ilkesini benimsemiş, bu konuda Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmalarda bulunmuştur. (III) Recaizade Mahmut Ekrem’in “Demdeme”sine karşılık “Zemzeme”yi kaleme almıştır. (IV) Şiirin yanında eleştiri, anı, tiyatro, tarih alanında eserler vermiştir. (V) Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler yapmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
V
B
IV
C
III
D
II
E
I
Soru 7

Halk edebiyatını, millî bir edebiyat olarak görmemiş, halk edebiyatının gerçek Türk edebiyatı olduğunu savunmuştur. Sonradan fikir değiştirmiş, halk edebiyatını ilkellikle suçlamış, divan edebiyatını övmüştür. Bu konudaki görüşlerini “Harabat” isimli eserinin ön sözünde açıklamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Ziya Paşa
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Abdülhak Hamit Tarhan
E
Namık Kemal
Soru 8

Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yagılardan hangisi yanlıştır?

A
Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını sade bir dille yazmıştır
B
Tiyatro yapıtlarının konularını günlük hayattan ve tarihten almıştır
C
Şinasi ile tanışıncaya kadar divan şiiri çizgisinde yazmış, Şinasi ile tanıştıktan sonra divan şirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır
D
Şiirlerini düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmış ve şiirlerinde sosyal konulara ağırlık vermiştir.
E
Makalelerinde siyasal ve toplumsal olayları ele almış ve bu konuların dışına çıkmamıştır.
Soru 9

Tanzimat nesrinde düşünce önemsenmiş, üslup ikinci plana atılmıştır. Seciler az kullanılmış, cümleler gereksiz yere uzatılmamıştır. Halk diline yönelme eğilimi başlamıştır.

Bu parçadan hareketle Tanzimat nesri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sosyal faydayı esas almıştır.
B
Yazı dili konuşma diline yaklaştırılmıştır
C
Dil sadedir
D
Öğretici niteliktedir
E
Yabancı kökenli sözcükler terk edilmiştir.
Soru 10

Tanzimat Dönemi’nde karşılaşılan yeni kültür ve yaşam biçimi, var olan Doğu kültür dairesindeki yaşam biçimi ve geleneklerle gelişmiş, hayatın her alanında ikilik ve karşıtlık yaratmıştır. Bu durum da eserlere “alaturka” ve “alafranga” olarak yansımış, dönemin eserlerinin büyük bir kısmında bunların karşılaştırılması ele alınmıştır.

Bu parçadan Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti’nin her alanında etkili olmuştur.
B
Tanzimat romanlarında Doğu-Batı çatışması ana temayı oluşturur
C
Tanzimat Fermanı’yla düşününce yapısındaki değişmeler sanatta kendini göstermiştir.
D
Eski yaşam tarzı bırakılmış, tamamen Batılı yaşam tarzı benimsenmiştir
E
Toplum Batı kültürünü kolayca benimsememiştir
Soru 11

Tanzimat gazeteciliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Batı’daki yeni dünya görüşünün halka tanıtılmasında, halkın ufkunun açılmasında etkili olmuştur.
B
Makale, fıkra, haber, röportaj, sohbet, mülakat, anı, gezi, şiir gibi pek çok türün gelişmesine ve yaygınlaşmasına hizmet etmiştir
C
Sanatsal metinlere değil, öğretici metinlere yer verilmiştir
D
Halkın dünya görüşünü değiştirmesinin yanında Türk edebiyatının çehresini de değiştirmiştir.
E
Tanzimat Dönemi toplumunun siyasi, sosyal, kültürel yeniliklerini ifade eder
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.