11. Sınıf – Edebiyat – Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri Sınav Soruları Çöz

11. Sınıf - Edebiyat - Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'nın Genel Özellikleri Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 11. Sınıf - Edebiyat - Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'nın Genel Özellikleri Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dilde sadeleşme anlayışını benimsediler ama bunda pek başarılı olamadılar. Romantizmin ve realizmin etkisinde eserler verdiler. Bir kısmı toplum için sanat görüşünü savunurken bir kısmı sanat için sanat görüşünde eser verdi. Birçok edebî tür, edebiyatımıza bu dönemdeki çalışmalarla girdi.

Bu parçada özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan Edebiyatı
B
Tanzimat Edebiyatı
C
Servetifünun Edebiyatı
D
İslami Dönem Türk Edebiyatı
E
Fecriati Edebiyatı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A
Mesnevi türündeki manzumeyi dar kalıplardan çıkarması
B
Noktalama işaretlerini kullanması
C
Halk, vatan, millet kavramlarına yer vermesi
D
Batılı tarzda tiyatro eseri yazması
E
Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanması
Soru 3

Tanzimat Dönemi’nde karşılaşılan yeni kültür ve yaşam biçimi, var olan Doğu kültür dairesindeki yaşam biçimi ve geleneklerle gelişmiş, hayatın her alanında ikilik ve karşıtlık yaratmıştır. Bu durum da eserlere “alaturka” ve “alafranga” olarak yansımış, dönemin eserlerinin büyük bir kısmında bunların karşılaştırılması ele alınmıştır.

Bu parçadan Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti’nin her alanında etkili olmuştur.
B
Tanzimat Fermanı’yla düşününce yapısındaki değişmeler sanatta kendini göstermiştir.
C
Eski yaşam tarzı bırakılmış, tamamen Batılı yaşam tarzı benimsenmiştir
D
Tanzimat romanlarında Doğu-Batı çatışması ana temayı oluşturur
E
Toplum Batı kültürünü kolayca benimsememiştir
Soru 4

Tanzimat gazeteleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Devir ve Bedir gazeteleri Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır
B
1860’ta Agâh Efendi ile Şinasi’nin birlikte çıkardıkları ilk özel Türkçe gazete Tercüman-ı Ahval’dir.
C
1867’de çıkarılan ve kültürel ağırlıklı haberler yapan gazete Muhbir’dir.
D
1867’de Şinasi’nin tek başına çıkardığı, noktalama işaretlerinin ilk olarak kullanıldığı gazete Tasvir-i Efkâr’dır
E
1867’de Ali Bey tarafından çıkarılan iç ve dış basından haber veren gazete Basiret’tir
Soru 5

Tanzimat nesrinde düşünce önemsenmiş, üslup ikinci plana atılmıştır. Seciler az kullanılmış, cümleler gereksiz yere uzatılmamıştır. Halk diline yönelme eğilimi başlamıştır.

Bu parçadan hareketle Tanzimat nesri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yabancı kökenli sözcükler terk edilmiştir.
B
Sosyal faydayı esas almıştır.
C
Yazı dili konuşma diline yaklaştırılmıştır
D
Öğretici niteliktedir
E
Dil sadedir
Soru 6

Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı’nın karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Divan Edebiyatı bireysel, Tanzimat Edebiyatı toplumsal konulara ağırlık vermiştir.
B
Tanzimat Edebiyatı’nda divan edebiyatındaki klasik nazım şekilleri tamamen terk edilmiş, Batı’dan alınan nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır
C
Divan Edebiyatı’nda sadece aruz vezni kullanılırken, Tanzimat Edebiyatı’nda aruz ve hece birlikte kullanılmıştır
D
Divan Edebiyatı’nda kullanılan aşk, şarap, sevgilinin güzelliği gibi konular yerini Tanzimat Edebiyatı’nda sosyal, kültürel, siyasal konulara bırakmıştır
E
Divan Edebiyatı’nda Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü olan dil, Tanzimat Dönemi’nde halkın anlayacağı bir hâle getirilmeye çalışılmıştır
Soru 7

(I) Muallim Naci, edebiyatımızdaki güçlü değişme eğilimi dönemi içinde tutumu iyi anlaşılmamış yeni sanata düşman, eskiye sıkı sıkıya bağlı olarak görülmüştür. (II) Göz için kafiye ilkesini benimsemiş, bu konuda Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmalarda bulunmuştur. (III) Recaizade Mahmut Ekrem’in “Demdeme”sine karşılık “Zemzeme”yi kaleme almıştır. (IV) Şiirin yanında eleştiri, anı, tiyatro, tarih alanında eserler vermiştir. (V) Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler yapmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
IV
B
V
C
II
D
III
E
I
Soru 8

Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yagılardan hangisi yanlıştır?

A
Şinasi ile tanışıncaya kadar divan şiiri çizgisinde yazmış, Şinasi ile tanıştıktan sonra divan şirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır
B
Makalelerinde siyasal ve toplumsal olayları ele almış ve bu konuların dışına çıkmamıştır.
C
Şiirlerini düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmış ve şiirlerinde sosyal konulara ağırlık vermiştir.
D
Tiyatro yapıtlarının konularını günlük hayattan ve tarihten almıştır
E
Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını sade bir dille yazmıştır
Soru 9

Halk edebiyatını, millî bir edebiyat olarak görmemiş, halk edebiyatının gerçek Türk edebiyatı olduğunu savunmuştur. Sonradan fikir değiştirmiş, halk edebiyatını ilkellikle suçlamış, divan edebiyatını övmüştür. Bu konudaki görüşlerini “Harabat” isimli eserinin ön sözünde açıklamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Şinasi
Soru 10

I. 1. Dönem Tanzimat romanlarında tesadüflere yer verilmiştir.

II. Kahramanlar tek yönlü ele alınmıştır.

III. Yazar kişiliğini gizlememiş, toplumu ve bireyi eğitme amacı güdülmüştür.

IV. Sırası geldikçe olayın akışı durdurulmuş, okuyucu bilgilendirilmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre 1. Dönem Tanzimat romanı aşağıdaki edebî akımların hangisinden etkilenmiştir?

A
Naturalizm
B
Realizm
C
Romantizm
D
Parnasizm
E
Klasisizm
Soru 11

Tanzimat gazeteciliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Makale, fıkra, haber, röportaj, sohbet, mülakat, anı, gezi, şiir gibi pek çok türün gelişmesine ve yaygınlaşmasına hizmet etmiştir
B
Sanatsal metinlere değil, öğretici metinlere yer verilmiştir
C
Batı’daki yeni dünya görüşünün halka tanıtılmasında, halkın ufkunun açılmasında etkili olmuştur.
D
Halkın dünya görüşünü değiştirmesinin yanında Türk edebiyatının çehresini de değiştirmiştir.
E
Tanzimat Dönemi toplumunun siyasi, sosyal, kültürel yeniliklerini ifade eder
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.