11. Sınıf – Edebiyat -Tanzimat Edebiyatı – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Soruları Çöz

11. Sınıf - Edebiyat -Tanzimat Edebiyatı - Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Soruları Çö

Tebrikler - 11. Sınıf - Edebiyat -Tanzimat Edebiyatı - Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Soruları Çö adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi şiiri için söylenemez?

A
Yeni muhtevalarla birlikte değer yargılarını vurgulama yolu benimsenir.
B
Mevcut şiir şekilleri üzerinde yapılan değişiklikler yeniliğin bir göstergesidir
C
Siyasi meselelerden uzak, sanat gayesiyle oluşturulan eserler ortaya çıkmıştır
D
Fikir ağırlıklı şiir yazma tarzı bu dönem sanatçılarında sıklıkla görülür.
E
Özellikle gazete dili ile halka seslenme ve yönelme düşüncesi, şiir dilinde kendini gösterir.
Soru 2

Bu arada eski gelenek içinde yeni olarak niteleyebileceğimiz Muallim Naci, “harabat” ve “harabatilik” havası içinde kaleme aldığı şiirler bir yana bırakılacak olursa gerek Batı’dan çevirdiği şiirlerde gerek “Şam-ı Gariban”, “Dicle” ve bazı gazellerinde yukarıda sözünü ettiğimiz tabiatın değişik görünümlerini vermeye çalışmıştır. Ancak eski geleneği sürdürme çabaları içindeki bir kalemden yenilik yolunda fazla örnek beklemek biraz iyimserlik olur; o, sanatının başlangıcında kaleme aldığı Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın da takdir ettiği “Kuzu”, “Feryad” gibi yeni soluklu manzumelerin arkasını getiremedi. Gene de Batı romantizmine, tiyatrosuna sırt çevirmedi, “Köylü Kızların Şarkısı” gibi yalın söyleyişli ve halk deyişine yakın denemeler yapmaktan da geri kalmadı.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu metinde adı geçen sanatçılardan birine ait değildir?

A
Hilâl-i Osman
B
Ateşpâre
C
Nağme-i Seher
D
Müntehabât-ı Eş’âr
E
Külbe-i İştiyâk
Soru 3

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten

Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

(Çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık.)

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten

Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

(Kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz, mürüvvet (mertlik) sahibi olanlar, mazlumlara, zavallılara yardım etmekten kaçınmaz.)

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma

Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

(Eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma; cevher, yere düşmekle değerinden özünden bir şey kaybetmez.)

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır

Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

(Vücudun maya hamuru, vatan toprağıdır; bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, bundan en küçük bir üzüntü duyulmaz.)

Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi”nden alınan bu beyitlerden hareketle dönemin zihniyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sanat toplum içindir.” düşüncesi kendini göstermiştir
B
Eserlerde karamsarlık ve kaçış psikolojisi hâkimdir
C
İnsanlığın yüce değerleri ön plana çıkarılmıştır
D
Edebiyat, fikirlerin ifade aracı hâline gelmiştir
E
Şiir diline yeni kavram kadroları girmiştir.
Soru 4

Bu güzellikte hiç bu çağında

Yakışır mıydı boynuna o kefen?

Cisminin her mesamı yare iken

Tuttun evladını kucağında

Sen gider isen bizi kalır sanma

Şühedan oldu mevt ile handan

Sağ kalanlar durur mu hiç giryan?

Tende yaştan ziyadedir al kan

Söyleyen söylesin sen aldanma!

Sen gidersen bütün helak oluruz.

Koynuna can atar da hak oluruz.

Tanzimat Dönemi’nde söylenmiş bu dizelerin dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İmgeler kullanılarak yoğun bir anlatım sağlanmıştır.
B
Dönemine göre sade bir dil kullanılmıştır
C
Yinelemelere başvurularak anlam pekiştirilmiştir.
D
Vatan bir anne gibi tasvir edilmeye çalışılmıştır.
E
Arapça-Farsça sözcüklerin kullanımı devam etmektedir
Soru 5

Dilin iradesini başta akl eder tedbîr

Ki tercüman-ı lisandır anı eden takrîr

(Gönlün isteklerini ilk önce akıl düzenleyip yoluna koyar ki bu istekleri de söze dönüştüren dildir.)

Değil mi Tanrı’nın ihsanı akl ü kalb ü lisan

Bu lütfu etmelidir fikr ü şükr ü zikr insan

(Allah’ın ihsan ettikleri akıl, kalp ve dildir. Bu ihsanlardan insan fikirle, şükürle, tekrarla yararlanmalıdır.)

Şinasi’den alınan bu dizelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Dil, aklın ve gönlün isteklerini ifade eden bir araçtır
B
İnsan elindeki nimetlerin farkında olup onları yararlı bir biçimde kullanmalıdır.
C
İnsanoğlu yeteneklerini göstermek için bazı güçlere ihtiyaç duyar
D
Akıl, kalp, dil insanı değerler üretmeye götüren araçlardır.
E
Akıl ancak kalple birleştiğinde insan için güzellik ifade eder.
Soru 6

(I) Abdülhak Hamit Tarhan yenileşme dönemi Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarıdır. (II) Şiirlerinde aşk, tabiat, tarih, ölüm gibi konuları işlemiştir. (III) Örneğin bunlardan Sahra şairin ölüm temalı şiirlerini bir araya getirdiği eseridir. (IV) Şiir konularını genellikle kendi hayatından ve gözlemlerinden seçmiştir. (V) Şinasi ile başlayan yenileşme hareketinin özellikle şiir alanında kaleme aldıkları ile yön vericilerden olmuştur.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
III.
B
V.
C
IV.
D
II.
E
I.
Soru 7

Hasret beni cayır cayır yakarken

Bedenimde buzdan bir el yürüyor

Hayaline çılgın çılgın bakarken

Kapanası gözümü kan bürüyor

Dağda kırda rast getirsem bir dere

Gözyaşlarım akıtarak çağlarım

Yollardaki ufak ufak izlere

Senin sanıp bakar bakar ağlarım

Recaizade Mahmut Ekrem’in “Ah Nijad!” adlı şiirinden alınan bu dörtlüklerin dil ve anlatım özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İkilemelere ve kelime tekrarlarına başvurulmuştur
B
Halk şiiri örnekleri gibi oldukça sade bir dille yazılmıştır
C
Yaşanılan hüznün vurgulandığı bir anlatım söz konusudur
D
Realist bir bakış açısıyla ölüm düşüncesi sorgulanmıştır
E
Deyimlere, günlük konuşma dilinde geçen ifadelere yer verilmiştir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A
Şiirin konusu genişletilmiş ve yeni kavramlar şiire girmiştir.
B
Parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem verilmiştir.
C
Aruz savunulmuş ancak daha çok hece ölçüsü kullanılmıştır.
D
Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir
E
Özellikle ilk dönemde eski nazım biçimleri kullanılmıştır
Soru 9

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,

Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;

İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,

Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!

Namık Kemal’in “Murabba” adlı şiirinden alınan bu dizelerin yapı özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dizeler arasında anlam bağı vardır
B
Her yargı tek dizede tamamlanmıştır.
C
Feilâtün feilâtün feilün vezniyle söylenmiştir
D
Biz dili kullanılmıştır.
E
Dört dizelik bir benttir
Soru 10

Can verir âdeme endişe-i sahbâ-yı adem

Cevher-i can mı aceb cevher-i minâ-yı adem

(Yokluk kadehinin düşüncesi insana can verir. Acaba yokluk şarabının özü canın cevheri midir?)

Çeşm-i im’ân ile baktıkça vücûd-i ademe

Sahn-ı cennet görünür âdeme sahrâ-yı adem

(Yokluğun vücuduna tedkik (inceleyici) edici bir gözle bakılırsa yokluk sahrası insana cennet bahçesi gibi görünür.)

Akif Paşa’nın “Adem Kasidesi”nden alınan bu dizelerin ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I. beyitte redife ve zengin kafiyeye yer verilmiştir
B
II. beyitte cinas vardır
C
Beyit nazım birimiyle yazılmıştır
D
Uyak düzeni aa/ba… şeklindedir.
E
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi şiiri ile divan şiirinin ortak noktalarından biri değildir?

A
Sanat toplum içindir, anlayışı benimsenmiştir
B
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C
Söz sanatlarına başvurulmuştur.
D
Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmıştır
E
Gazel, kaside gibi nazım şekilleri kullanılmıştır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.