11. Sınıf – Edebiyat -Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı Sınav Soruları Çöz

11. Sınıf - Edebiyat -Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 11. Sınıf - Edebiyat -Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı coğrafyasında Türklerden başka Yunanlılar, Arnavutlar, Bulgarlar, Sırplar ve Romenler yaşıyordu. Bu uluslar Fransız İhtilali’nin doğurduğu milliyetçilik, hürriyet, hukuk, demokrasi gibi düşünceleri Batılılardan öğrenmişlerdi. Batılılar bütün bu hukuki ve sosyal hakların bu uluslara verilmesini istiyordu.

Bu metinden hareketle Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askerî yenilgiler
B
Mali sıkıntılar
C
Sosyal bunalım
D
iç isyanlar
E
Dış baskılar
Soru 2

Ukûl-i zâhire sâid fezâ-yı ecrâma

Kuvâ-yı câzibe kanunu pâye-i mirkat

(Parlak akıllar bir yandan gökyüzüne doğru yükselirken yer çekimi kanunu da insan için bir merdiven vazifesi görmekte.)

Nüfûs-ı fâkire nâzil kaâret-i arza

Delîl-i mebhas-ı tekvîn defâin-i tabakât

(Düşünen kişiler bir yandan yerkürenin derinliklerine doğru inerken dünyanın yaratılışına ait deliller de artık toprak tabakaları arasında araştırılıyor.)

Tefâhür eylemesin mi bu asr â’sâra

Kısalttı bu’d-ı mekân u zamânı muhtere’ât

(Bütün bunlara bakarak içinde yaşadığımız asrın önceki asırlara bakarak övünmesi normal değil mi? On dokuzuncu asırdaki bütün icatlar, zamanı ve mekânı kısaltmış bulunmaktadır.)

Bu beyitlerde Sadullah Paşa aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?

A
Eski anlayışın yok olmasının
B
Batı düşüncesinin hâkimiyetinin
C
Bilimsel gelişmelerin etkisinin
D
Yaşam tarzının değişmesinin
E
Zamanın gelip geçiciliğinin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni güçlü kılan sosyal ve siyasi düzenin bozulma nedenlerinden biri değildir?

A
Bilim ve teknoloji alanında Avrupa’daki gelişmelerin gerisinde kalınması
B
Yeterli birikime sahip olmayan padişahların devletin başına geçmesi
C
Kapitülasyonların giderek Avrupalı devletlerin sömürü aracı hâline gelmesi
D
Merkezi otoritesi güçlü bir devlet yapısının oluşturulması
E
Yeniçerilerin askerlik dışında işler edinmesi
Soru 4

Gülhane Hattı, Osmanlı İmparatorluğu’nda hâkim sentez olan Türk-İslam unsuru ile “reaya” diye anılan diğer dinlere bağlı unsurlar için “can, mal ve namus” güvenliğini kabul ediyordu. O zamana kadar, imparatorlukta en küçük fertten en büyük devlet adamına kadar, kimsenin bu hususlarda bir garantisi yoktu. Padişah, lüzum gördüğü anda başvekillerin bile mallarına el koyar ve kendilerini idam ettirebilirdi. Hâlbuki bu fermanla, “muhakeme edilmeksizin kimsenin hiçbir cezaya çarptırılamayacağı” ilan ediliyor yani padişah bu husustaki yetkisinden vazgeçiyordu. Adaletin sağlanması için yeni kanunlar yapılacak, vergi sistemi yeniden düzenlenecek, askere alma usulü de adalete uygun bir şekle getirilecekti.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisinin Tanzimat Fermanı’nın (1839) ilan edilme nedenlerinden biri olduğu söylenemez?

A
Adil bir yönetim anlayışı isteği
B
İnsanların güvenlik endişesinin ortadan kaldırılması hedef
C
İmparatorlukta eşitliğin tesis edilmesi düşüncesi
D
Batılı devletleri aşma hayali
E
Padişahın yetkilerini sınırlandırma fikri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Batı düşüncesine, yaşam biçimine ve Batı’da gerçekleştirilen bilimsel gelişmelere ilgi duyulma nedenlerinden biri değildir?

A
Savaşlarda alınan yenilgiler
B
Devleti dağılma sürecinden kurtarma politikaları
C
Sosyal ve siyasi düzenin bozulmaya başlaması
D
Şehzadeler arasındaki taht mücadelelerinin artması
E
Batı’nın bilim ve teknikteki üstünlüğü
Soru 6

Aşağıdaki dizelerin hangisi Tanzimat öncesi zihniyeti yansıtmaktadır?

A
Milliyeti nisyân ederek her işimizde Efkâr-ı firenge tebaiyyet yeni çıktı (Her işimizde, milleti, dini unutup, Batılı fikirlere tâbi oluyoruz ki bu yeni çıktı.)
B
Bu nâz ü bu nigâh-ı tegâfül ki sende var Hızr olsa âşıkın sebeb-i terk-i cân olur (Sendeki bu naz; bu gaflete düşüren bakış var ya, aşığın Hızır bile olsa canını vermesine sebep olur.)
C
Aleme mûris-i cân adl ile ihsan olmuş Ademe bâis-i şân akl ile irfân olmuş (Dünyada herkese can veren, adalet ve ihsandır. İnsana şeref veren ise akıl ile bilgidir.)
D
Ne Amr Zeyd’in esiri ne de Zeyd Amr’a veli Müesses Üss-i müsâvâta nass-ı mevzûat (Ne Amr Zeyd’in esiridir ne de Zeyd Amr’ın velisidir. Kanun hükümleri eşitlik temeli üzerine kurulmuştur.)
E
Zaman zamân-ı terakkî cihan cihân-ı ulûm Olur mu cehl ile kâbil bekâ-yı cem’iyyât (Devir ilerleme devri, dünya ilim âlemi iken toplumlar bilgisizlikle varlıklarını sürdürmez.)
Soru 7

Çağdaşlaşma hareketinin bir bütün olduğunu ve onun bir programa bağlanması gerektiğini ilk kavrayan hükümdar, III. Selim (1789-1808) olmuştur. Onun çağdaşlaşma konusundaki büyük arzusunu, Avrupa ile temasları çoğaltmadaki çabası da gösterir. Başlıca Avrupa devletlerinde, belli işler için gönderilen geçici elçiler yerine, ilk defa olarak, şimdiki gibi gittikleri ülkelerde birkaç yıl sürekli kalan elçilikler kurması da bu arzunun açık ifadesidir. Ordunun modernleştirilmesi konusundaki çabası ise daha da büyüktür... Tamamıyla soysuzlaşmış ve bir haydut sürüsü hâline gelmiş yeniçeri ordusunun zamanla yerini alacak ve Batılı tarzda yetiştirilecek yeni bir ordu düzenlenmeye başlanmıştır.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Askerî alandaki eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır
B
Çağdaşlaşmaya bütüncül bir bakışla yaklaşılmıştır
C
Yapılan yenilikler sosyal hayattaki bozuklukların düzene girmesini sağlamıştır.
D
Avrupa’daki gelişmeler yakından takip edilmek istenmiştir.
E
Modernleşme sürecinde Batı’ya uyum ilkesi gözetilmiştir
Soru 8

I. Askerî

II. İktisadi

III. Edebî

IV. İdari

Numaralanmış alanlardan hangileri Osmanlı Devleti’nde düzenin bozulması ile ilgili başlıklardan biri olamaz?

A
Yalnız I.
B
III ve IV.
C
Yalnız II.
D
I ve II.
E
Yalnız III.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın (1839) ilan edilme nedenlerinden biri değildir?

A
Askerî yenilgiler
B
Siyasi çalkantılar
C
Sosyal ve iktisadi bunalım
D
iç isyanlar
E
Meclisin dağıtılması
Soru 10

Tanzimat’la beraber padişahın azimli davranışı karşısında, imparatorluğun kapıları -bir daha kapanmamacasına-Batı dünyasına açılmıştı. Batıcı aydınların henüz sayıca azlığı dolayısıyla, Batı medeniyetine doğru siyasi ve idari alanlarda devletçe yapılmış çalışmaların gerçek yorumunu ve açıklamasını yapmaya ve hele onları yayıp yerleştirmeye henüz maddeten imkân yoktu. Bu sebeple gazetelerde siyasi olayların dışında olarak Batı kültürü hakkındaki haberler hem kısıtlı hem de çok basit ilmî ve teknik hususlara ait bulunuyor, sadece Batı’da yapılan icat ve keşiflerden ve bunların faydalarından kısaca bahsolunuyordu. Buna rağmen zaman zaman verilen bu ufak bilgiler, yavaş yavaş halkta Batı medeniyetinin bilim ve teknik alanlarındaki üstünlüğü ve bu üstünlüğün zararlı değil faydalı şeylerden ileri geldiği inancını uyandırmakta idi. Fakat asıl yapılacak iş, kestirmeden gitmek, Batı medeniyetine ait şeylerin kötü şeyler olmadığını halka kendi gözü ile gördürüp kendi kulağı ile duyurmaktı.

Bu metin Tanzimat Dönemi’yle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinin temel göstergesidir?

A
Dünya görüşünün
B
Zihniyet değişiminin
C
Ekonomik rahatlamanın
D
İdari yenileşmenin
E
Eğlence anlayışının
Soru 11

Osmanlıda aydınların yönetim, eğitim hayatında ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Devletin devamlılığını sağlamak
B
Batılı yaşama geçmek
C
Sosyal hayatı düzenlemek
D
Ekonomik kaybı önlemek
E
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak
Soru 12

Tanzimat sonrası zihniyet ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde bir yanlışlık vardır?

A
Batı kanallı bilgi akışı Osmanlı ülkesine daha hızlı bir şekilde girmeye başlamıştır
B
Aydınlarda Fransızca öğrenimi rağbet görmüştür
C
İlmî çalışmalar daha çok medreselerin denetimi altında yapılmıştır.
D
İlkokullardan başlanarak Avrupaî tarzda öğretim modeli uygulanmaya başlanmıştır
E
Pozitif bilimler daha fazla önemsenmiştir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.