12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya - 1 - testdelisi.com

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya - 1

Tebrikler - 12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin son yıllarda içinde bulunduğu kötü durum ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal’de Türkçülük düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur.

Eğitim hayatı yıllarında Mustafa Kemal’in okuduğu şiirlerde “ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum” dediği ve Türkçülük düşüncesinin gelişmesinde katkısı olan şair kimdir?

A
Tevfik Fikret
B
Mehmet Emin Yurdakul
C
Sait Faik Abasıyanık
D
Namık Kemal
E
Kemal Tahir
Soru 2

Mustafa Kemal’i, Manastır’da eğitim gördüğü dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen, barış masasında istediğini elde edememesi onu derinden üzmüştür.

M. Kemal’in düşünce yapısı üzerinde etkili olan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
93 Harbi (Osmanlı-Rus)
B
Balkan Savaşları
C
1897 Türk-Yunan Savaşı
D
Kırım Harbi
E
Trablusgarp Savaşı
Soru 3

I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

II. Selanik Askerî Rüştiyesi

III. Manastır Askerî İdadisi

IV. Harp Akademisi

V. Harp Okulu

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı okulların yer değiştirmesi gerekir?

A
I ve III.
B
III ve V
C
IV ve V.
D
II ve III.
E
I ve II.
Soru 4

I. Batıcılık

II. Milliyetçilik

III. İslamcılık

Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?

A
Yalnız III.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
Yalnız II.
E
Yalnız I.
Soru 5

Şehir; Selanik ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli bir bölgesidir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II. Abdülhamit’e karşı meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şam
B
Trablusgarp
C
Manastır
D
Sofya
E
İstanbul
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A
Yeni fikir ve düşüncelerin oluştuğu Selanik gibi özgür bir ortamda yetişme imkânı bulması
B
Annesinin isteğiyle okul hayatına geleneksel eğitim veren Mahalle Mektebinde başlaması
C
Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve millî egemenlik fikirlerinden etkilenmesi
D
Manastır’daki meşrutiyet yanlısı öğretmenlerinden memleket meselelerini öğrenmesi
E
Namık Kemal’in şiirlerindeki vatan ve millet sevgisinden etkilenmesi
Soru 7

Atatürk çocukluğuna ve ilköğrenim yaşamına ilişkin anılarını ilk kez 1922 yılı başında Vakit Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yalman’a çok içtenlikle şöyle anlatmıştır: Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Annem, geleneksel yöntemlerle eğitim veren Mahalle Mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise yeni açılan Şemsi Efendi Mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca halletti. Önce Mahalle Mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da Mahalle Mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebine kaydedildim.

Atatürk’ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere göre; ailesi ve Osmanlı eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Osmanlı’da eğitim birliği bulunmamaktadır.
B
Osmanlı’da modern eğitim veren okullar da bulunmaktadır.
C
Aile eğitime önem vermektedir.
D
Babası daha gelenekçi bir düşünceye sahiptir.
E
Ailede demokratik bir anlayış vardır.
Soru 8

Selanik şehrindeki çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

A
Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine
B
Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
C
Azınlık haklarının kısıtlanmasına
D
Zengin bir kültürel yapının oluşmasına
E
Yabancı devletlerin etkisinin artmasına
Soru 9

I. Ailesinin bu konuda ısrarcı olması

II. Askerlik mesleğini sevmesi

III. Osmanlı Devleti’nin o yıllarda içinde bulunduğu durum

Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır?

A
II ve III.
B
Yalnız I
C
I, II ve III.
D
Yalnız II.
E
I ve II
Soru 10

Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Manastır’daki öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bilge – Tarih Bilinc
B
Enver Paşa – Askerlerin siyasetle uğraşması görüşü
C
Namık Kemal, Tevfik Fikret – Vatan ve Millet Sevgisi
D
Voltaire, J. J. Rousseau – Milliyetçilik ve Millî Egemenlik düşüncesi
E
Arkadaşı Ömer Naci – Edebiyata ilgi duyması
Soru 11

Mustafa Kemal’in yaklaşık üç yıl eğitim aldığı Manastır kentiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Meşrutiyet yanlılarının yoğun olarak yaşadığı bir şehirdir.
B
Özellikle tarih bilincini ve vatan sevgisini kazandığı şehirdir
C
Yabancı devletlerin azınlıklar üzerindeki etkilerinin görüldüğü bir şehirdir.
D
Önemli bir limanı olan ve sanayileşmiş bir şehirdir
E
Çok kültürlü bir yapıya sahiptir.
Soru 12

Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Osmanlı yönetimine karşı isyanların yoğun olduğu bir şehirdir.
B
Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bu şehirde birlikte yaşamışlardır.
C
Farklı ırka mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir yerdir
D
Avrupa’dan yayılan yenilik akımlarına ilk olumsuz tepkilerin verildiği yerdir.
E
Bir liman şehri olup, Avrupa ve İstanbul’u birbirine bağlayan demiryollarına sahiptir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

20. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ

II. MEŞRUTİYET 1908

 • Padişah: II. Abdülhamit
 • Etkin grup: İttihat ve Terakki Cemiyeti (Osmanlıda ilk siyasi parti)
 • İlanı sırasında oluşan siyasi boşlukta: Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti, Yunanistan Girit’i aldı, Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’i aldı
 • Kanun-i Esasi’de değişiklik yapıldı: Padişahın meclisi açma-kapatma yetkisi kaldırıldı, Hükümet meclise karşı sorumlu oldu, Padişahın sürgün yetkisi kaldırıldı, Siyasi örgütlenme (İttihat ve Terakki Cemiyeti karşısında Ahrar Fırkası (Partisi) kuruldu. Osmanlıda ilk muhalefet parti)

31 MART OLAYI

 • 1909’da meşrutiyet rejimine karşı çıkan bir ayaklanmadır.
 • Rejime yönelik ilk isyandır.
 • Selanik’ten gelen Hareket Ordusu ayaklanmayı bastırdı.
 • Komutan Mustafa Kemal
 • II. Abdülhamit tahttan indirildi. (Meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişahtır.) Yerine
 • V. Mehmet Reşat getirildi.

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

 • İtalya ile Osmanlı Devleti arasında olmuştur. Uşi Antlaşması ile son bulmuştur.
 • İtalya neden saldırdı: Siyasi birliğini geç kurup sömürgecilikte geç kalması, Trablusgarp’taki petrol ve fosfor, İngiltere ve Fransa’nın bu işgale göz yumması
 • Osmanlı Devleti savaşı neden kaybetti: Mısır İngiliz işgalinde, donanma yetersiz, balkan savaşları tehlikesi var.
 • Gönüllü subaylar gizlice Trablusgarp’a geçti. (Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta, Enver Paşa Bingazi’de başarılar kazandı.)
 • İtalya On iki adayı işgal etti. Balkan Savaşları başladı, bu nedenle iyi götürdüğümüz savaşı Uşi ile kötü noktaladık.

UŞİ ANTLAŞMASI (1912)

 • Trablusgarp İtalya’ya verildi. (Kuzey Afrika hâkimiyeti sona erdi.)
 • On İki ada geçici olarak İtalya’ya verildi. (Yunan işgalinden korkulduğu için) Trablusgarp dini açıdan Osmanlıya bağlı kalacak kararı alındı.

BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)
NEDENLERİ

 • Milliyetçilik akımının etkisi
 • Rusya’nın Panslavizm politikası
 • Osmanlı Devleti’nin zayıf olması

I. BALKAN SAVAŞI

 • Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ; Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır. Londra Antlaşması’yla son bulmuştur.
 • Osmanlı bütün cephelerde yenilgiye uğradı. (Komutanlar arası siyasi çekişmeler etkili oldu.)

LONDRA ANTLAŞMASI (1913)

 • Osmanlı, Midye Enez hattının doğusuna çekildi.
 • Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.
 • İttihat ve Terakki, Bab-ı Ali baskınıyla yönetimi ele geçirdi (Hükümet darbesi ile), Kamil Paşa Hükümeti düştü.

II. BALKAN SAVAŞI (1913)

 • Osmanlı’dan alınan topraklar Balkan Devletleri arasında paylaşılamadı.
 • En fazla payı Bulgaristan aldı.
 • Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Romanya devletleri Bulgaristan‘a saldırdı. Bükreş Antlaşması’yla sona erdi.
 • Osmanlı, Kırklareli ve Edirne‘yi geri aldı
 • Balkan Devletleri arasında BÜKREŞ ANTLAŞMASI imzalandı (Osmanlı Devleti katılmadı.)
 • Osmanlı Devleti, Yunanistan ile Atina Antlaşması (Meriç Nehri sınır, Türk hakları korunacak.) Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması (Meriç Nehri sınır, Türk hakları korunacak) ve Sırbistan ile İstanbul Antlaşması‘nı (Türk hakları korunacak.)

BALKAN SAVAŞLARININ SONUÇLARI

 • Balkan Savaşlarından sonra Türk azınlıkları sorunu yaşandı.
 • Ege Adaları sorunu başladı.
 • Osmanlıcılık fikri önemini yitirdi.

İlgili Diğer Testler

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.