12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 2 - testdelisi.com

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 2

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 2

Tebrikler - 12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Kemal’in karşı çıkması
B
Türk halkının istememesi
C
TBMM’nin onayından geçmemesi
D
Mebusan Meclisinin onayından geçmemesi
E
Padişah’ın imzalamaması
Soru 2

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Türkiye ile yapılacak olan Sevr Antlaşması’nın şartlarını hazırlamak için yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra Konferansı
B
San Remo Konferansı
C
Paris Konferansı
D
Mondros Görüşmeleri
E
Lozan Konferansı
Soru 3

Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazım Karabekir
B
Enver Paşa
C
Fethi Okyar
D
Rauf Orbay
E
İsmet İnönü
Soru 4

Aşağıda verilen bilgilerin hangisi Doğu ve Güney Cepheleriyle ilgili ortak özelliktir?

A
Her iki cephenin kapanmasından sonra Batı Cephesinin açılması
B
15. Kolordu Birliklerinin mücadele etmesi
C
Ermeniler ile savaşılması
D
Kuvayımilliye birliklerinin savaşması
E
Fransa ile mücadele edilmesi
Soru 5

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında;

I. Osmanlı toprakları üzerinde emelleri olan devletlerin politikaları,

II. Milliyetçilik akımının etkisi,

III. General Harbord raporunun hazırlanması

verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve II.
B
Yalnız II.
C
II ve III.
D
Yalnız I.
E
I, II ve III.
Soru 6

I. Amasya Genelgesi – Millî Mücadele’nin yönteminin belirlenmesi

II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararı

III. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanması

IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması

V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi

Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

A
III ve V
B
II, IV ve V.
C
IV ve V.
D
I ve II.
E
III, IV ve V.
Soru 7

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler yaptıkları yeni antlaşma gereğince bölgeyi daha sonra Fransızlara bırakmıştır. Fransızlar, Ermenileri de teşkilatlandırarak bölgede yaşayan Türklere oldukça sert ve zalimce davranmışlardır.

Buna göre;

I. Bölge halkı İngilizlerin geri gelmesini istemiştir.

II. Anadolu’nun paylaşımı ile ilgili planlarda değişiklikler olmuştur.

III. Ermeniler, işgallerde Fransızlar tarafından kullanılmıştır.

yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Yalnız II.
B
Yalnız I.
C
II ve III.
D
Yalnız III.
E
I ve II
Soru 8

Millî Mücadele’nin başlangıcında, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayımilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması
B
Kuvayımilliye’nin başarılı olacağına inanılmaması
C
Halkın padişahın kendilerini kurtaracağına inanmaları
D
Ağır kış şartlarının düşmanı yıldıracağını düşünmeler
E
Direniş için yeterli maddi kaynaklarının olmaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?

A
Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
B
Ermenilerle iş birliği yapması
C
Fransızların Misakımillî’yi tanıması
D
TBMM’yi resmen tanıması
E
İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
Soru 10

Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasını sağlayan antlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Gümrü - Ankara
B
Ankara - Moskova
C
Lozan - Mudanya
D
Gümrü - Lozan
E
Moskova - Mudanya
Soru 11

Ermeni Hükûmetinin Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara Antlaşması
B
Moskova Antlaşması
C
Kars Antlaşması
D
Gümrü Antlaşması
E
Lozan Antlaşması
Soru 12

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya önemli rol oynamıştır. Rusya, kurulacak bir Ermenistan ile güneye, Akdeniz’e ulaşmayı planlarken İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını engellemek istiyordu.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Rusya ve İngiltere, iç ve dış işlerinde bağımsız bir Ermeni Devleti istemiştir.
B
Ermeni sorunu Rusya’nın savaştan çekilmesi ile sona ermiştir.
C
Ermeni sorununun ortaya çıkmasında iç etkenler daha etkili olmuştur
D
Yabancı devletler, Ermenileri kendi çıkarları için kullanmak istemiştir
E
Rusya ile İngiltere’nin çıkarları birbiriyle örtüşmüştür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1)
TEST – 2 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2)
TEST – 3 (Millî Mücadele – 1)
TEST – 4 (Millî Mücadele – 2)
TEST – 5 (Millî Mücadele – 3)

ERZURUM KONGRESİ(23 TEMMUZ-7 AĞUSTOS 1919

Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmek istenmesine karşı mücadele etmek amacıyla bu bölgede Doğu Anadolu Haklarını Koruma Cemiyeti kurulmuştu.Bu cemiyet kurtuluş çareleri aramak için bir kongre düzenlemişti.Mustafa Kemal Paşa bu kongrenin düzenleneceğini öğrenince hemen Erzurum’a geldi ve o da toplantıya katıldı.(23 Temmuz -7 Ağustos 1919)

Bu kongrede şu önemli kararlar alındı:

1.Milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür,parçalanamaz.(Onun hiçbir parçası kendinden ayrılamaz.)

2.Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı,Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde millet, hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.

3.Vatanın ve istiklalin  korunmasına  ve  sağlanmasına İstanbul  Hükümeti’nin gücü  yetmediği taktirde, amacı gerçekleştirmek için  geçici  bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri milli  kongre tarafından seçilecektir.  Kongre  toplanmamışsa  bu   seçimi  Temsil  Heyeti   (Heyet-i Temsiliye)

4.Kuva-yi Milliye’yi amil (etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

5.Hıristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar verilemez.

6.Manda ve himaye kabul olunmaz.

7.Milli meclisin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.

    Bu kongrede , Mustafa Kemal Paşa başkanlığında, dokuz kişiden oluşan bir temsil heyeti seçildi ve çalışmalarını tamamladı.(7 Ağustos 1919)

 

Mustafa Kemal Paşa , Amasya Genelgesi’yle  kurtuluş mücadelesinin gerekçesini ve yöntemini belirtmiştir!

İlgili Diğer Testler

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.