9. Sınıf – Edebiyat – Şiir / Gelenek ve Gerçeklik Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Şiir / Gelenek ve Gerçeklik Sınav Soruları

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Şiir / Gelenek ve Gerçeklik Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir araştırmacı I. Cihan Harbi yıllarını (1914-1918) sıcağı sıcağına, romantik ve Türkçeci bir bakışla anlatan şiir metinlerine ulaşmak istediğinde aşağıdaki şiir dönemlerinden hangisine ait bir seçkiye bakmalıdır?

A
Tanzimat Edebiyatı
B
Servetifünun Edebiyatı
C
Fecriati Edebiyatı
D
Cumhuriyet Edebiyatı
E
Millî Edebiyat
Soru 2

I. Evlerinin önü söğüt

Atalardan kalmış öğüt

Yarinden ayrılan yiğit

Sılasına döner gelir

II. Bir kere sevdaya tutulmaya gör;

Ateşlere yandığının resmidir.

Âşık dediğin, Mecnun misali kör;

Ne bilsin âlemde ne mevsimidir.

Birincisi Karacaoğlan’a ikincisi Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait olan bu dizeler, aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından birbiriyle örtüşmez?

A
Gelenek
B
Nazım birimi
C
Tema
D
Ölçü
E
Dil özellikleri
Soru 3

İslamiyet öncesi şiir geleneği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kavmî unsurlar ön plandadır.
B
Hece ölçüsü kullanılmıştır
C
Koşuk, sagu, destan gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
D
Divan şiirini biçim ve içerik yönünden etkilemiştir
E
Yabancı dillerin etkisinden uzaktır.
Soru 4

Şiir türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır?

A
Kişisel bir duyuş ve düşünüş ürünüdür
B
Resim ve müzik sanatlarından faydalanır
C
Fonetik bir sanattır.
D
Kendisine özgü bir gerçekliği vardır
E
İçinden çıktığı toplumsal dokudan bağımsızdır
Soru 5

Divan şiiri geleneği ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A
13-19. yüzyıllar arasını kapsar.
B
Ne anlatıldığı kadar nasıl anlatıldığı da önemsenmiştir.
C
Arap ve Fars edebiyatı etkisinde gelişmiştir.
D
Temel nazım birimi dörtlüktür
E
En önemsenen nazım şekli gazeldir.
Soru 6

I. Der-cülûs-ı Sultân Selîm Hân

(Sultan Selim Han’ın Tahta Çıkışı Hakkında)

Bi-hamdi’llâh şeref buldı yine mülk-i Süleymânî

Cülûs itdi sa’âdet tahtına İskender-i sânî

Togup gün gibi zerrîn tâc ile burc-ı sa’âdetden

Yitişdi şarkdan garba ziyâ-yı ‘adl u ihsânı

II. Çanakkale Şehitlerine Adlı Şiirden

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?

En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.

Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!

Nerde -gösterdiği vahşetle- “bu: bir Avrupalı!”

Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,

Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Aşağıdakilerden hangisinin bu şiir parçaları için ortak olduğu söylenebilir?

A
Konuları
B
Bağlı oldukları gelenek
C
Nazım birimleri
D
Gerçeklikle olan ilişkileri
E
Hâkim duyguları
Soru 7

Türk edebiyatının İslâm medeniyeti dairesinde Arap ve Fars edebiyatları yanında meydana getirdiği bu büyük edebiyat kolu yüksek zümre edebiyatı ve ümmet edebiyatı gibi adlarla da anılmış olup ilk temsilcisi Hoca Dehhani kabul edilir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen edebî gelenek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekke Edebiyatı
B
Tanzimat Edebiyatı
C
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
D
Klasik Türk Edebiyatı
E
Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
Soru 8

I. Metin

Terk eyledim ağalarım beylerim

Boz bulanık seller gibi çağlarım

Onun için ben ah edip ağlarım

Ayrılık oduna doyamadım ben

II. Metin

Öpkem kelip ogradım

Arslanlayu kökredim

Alplar başın togradım

Emdi meni kim tutar

Verilen iki metnin karşılaştırılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Her ikisinde de hece ölçüsü kullanılmıştır
B
İkisi de yabancı dillerin etkisinden uzaktır
C
I. metin günümüz diline daha yakındır
D
I. metin İslamiyet öncesi şiir geleneğini II. metin ise halk şiiri geleneğini temsil etmektedir.
E
I. metin ayrılık, ikinci metin kahramanlık temalıdır
Soru 9

Şiir-gerçeklik ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Şiir gerçekliği dış gerçekliğin şairin eliyle yeniden biçimlendirilmesidir
B
Şiir gerçekliği kurmaca bir gerçekliktir
C
Şiir gerçekliği doğal gerçekliğe sıkı sıkıya bağlıdır
D
Aynı dış gerçeklik farklı şiir gerçekliklerine dönüşebilir
E
Şiir gerçekliğinin temel malzemesi insan hayatına dair doğal gerçekliktir
Soru 10

I. Şiirler kopuz eşliğinde söylenir. II. Sone-serbest müstezat gibi nazım şekilleri kullanılır. III. Şiirler cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır.

Numaralanmış cümleler sırasıyla hangi edebî geleneklerin bir özelliğini vermektedir?

A
Halk Edebiyatı-Divan Edebiyatı-Destan Dönemi
B
Destan Dönemi-Divan Edebiyatı-Halk Edebiyatı
C
Halk Edebiyatı-Modern Dönem-Destan Dönemi
D
Destan Dönemi-Modern Dönem-Halk Edebiyatı
E
Divan Edebiyatı-Destan Dönemi-Halk Edebiyatı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.