Modals Testleri 1 - testdelisi.com

Modals Testleri 1

Modals Testleri 1

Başla
Tebrikler - Modals Testleri 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

THAT KULLANIMLARI HAKKINDA BİLGİLER

1-FİİL İLE: Genelde soyut /nonaction fiiller ile kullanılır ve yan cümle görevindedir.
Anlam: -DIĞINI: We commonly believe that this is a door (olduğuna inanıyoruz)

2-CÜMLE BAŞI: Cümle baĢına gelerek onu özne yada nesneye çevirir clause yapar
Anlam: -MESi: That they live here is an advantage (burada yaĢamaları bir avantaj)

3-RELATIVE CLAUSE: who/which yapılarının yerine joker görevi görerek gelir.
Anlam:EN/DIĞI/LEN: The people that live (yaĢayan) that I saw (gördüğüm) that were
killed(öldürülen)

4-It….That yapısı: Ağırlıklı olarak passive soyut fiiller / sıfatlar ve isimlerle kullanılır.
Anlam: -dığına inanılıyor / mesi güzel / mesi bir gelenek Ģeklindedir
It is a tradition in Turkey that young people kiss elderly’s hands (-mesi bir gelenektir)
It is important that they come here ( -meleri önemli)
It is believed that he was killed (-dığına inanılıyor)

5-ZAMİR: Normalde this/that house yapısı Ģeklinde zaten bildiğimiz bu yapı özeliklerle
comparativelerde the one yerine Relative kısaltma Ģeklinde kullanılabilir
Anlam: dığımızdan: The house we have is bigger than that/the one we sold (sattığımızdan)

6-YAPILAR
In that: because olarak akılda kalsa da çevirisi (-mesi bakımından /Ģu bakımdan) Ģeklindedir.
That of /Those of : KarĢılaĢtırmalarda kullandığımız bu yapı (-kinden-kilerden) anlamındadır
That is, (Yani)
My house is bigger than that of Ahmet’s in that ıt has 5 rooms, that is, I am richer ( -5 odaya
sahip -mesi bakımından Ahmet’inkinden…Yani….)

7-TO BE+THAT: Bu yapımız tamamlayıcı öğe görevindedir ve nesne olarak genelde
kullanılır
Anlam: ġudur ki / Mesidir.: What I want is that everybody can live in harmony ( Ġstediğim
Ģey herkesin uyum içinde yaĢamasıdır)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.